Condicions de venda

Dades identificatives

Empresa: Gemma Solà Arqués (en endavant “GEMMA SOLÀ”)

NIF: ES33959190N

Adreça: Carrer Martorell, 8 08172 Sant Cugat del Vallès

Correu electrònic: info@gemmasola.comelcontedelescaixesniu@gmail.com

Lloc web: www.gemmasola.com / www.elcontedelescaixesniu.com (en endavant, “el portal o lloc web”)

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció) regula les condicions per les quals es regeix l’ús del Lloc Web i la compra de productes i/o serveis (d’ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o fer servir aquest Lloc Web, és important que llegeixis l’Avís Legal, Política de Privadesa i Política de cookies. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei consents, quedar vinculat per aquestes Condicions i per l’esmentat anteriorment.

1. L’usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant, usuari), per la qual cosa en el moment en què inicia la navegació acceptes de forma expressa totes les Condicions establertes aquí i modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que apliqui al present cas. Com a usuari declares ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

2. Productes

GEMMA SOLÀ, es reserva el dret a decidir quins Productes s’ofereixen als Usuaris a través de la botiga en línia i podrà afegir nous productes i/o eliminar algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís. Les imatges dels productes inclosos a la botiga es corresponen amb la realitat de la manera més fidedigna possible. Recordem que es tracta de productes il·lustrats amb produccions limitades, per la qual cosa poden existir lleugeres variacions de disseny, color, mida o materials respecte a les imatges de la botiga. Les característiques dels productes així com els seus preus apareixen indicats a la botiga en línia.

3. Procés de compra

L’usuari pot comprar el Lloc Web pels mitjans i les formes establerts. Un cop seleccionats tots els productes que voleu comprar, s’hauran afegit a la cistella i el pas següent serà efectuar el pagament. Per això haurà de seguir el procediment de compra en línia, emplenant i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d’això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda (Confirmació de Comanda). L’Usuari reconeix al moment de la compra ser coneixedor i accepta condicions particulars del producte en qüestió.

4. Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament, procedirem a contactar amb l’usuari per facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a l’efecte de modificar la comanda. Si no voleu fer una comanda d’aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada.

5. Preus

Els preus exhibits al lloc web i/o plataforma utilitzada, són els finals, en euros, i inclouen els impostos corresponents (4% IVA en llibres i 21% IVA en altres productes i en l’enviament). Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les quals l’usuari ja hagi rebut una Confirmació de Comanda.

Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes encarregats per l’usuari, informarem de l’error com més aviat millor i us donarem l’opció de reconfirmar la vostra comanda al preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim contactar amb l’usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

6. Formes de pagament

El mitjà de pagament acceptat és mitjançant transferència pagament amb targeta. La recollida, l’emmagatzematge i la transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es fa de manera encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que confereix una seguretat total en la transmissió de dades.

7. Enviament

Els productes oferts en aquesta botiga en línia estan disponibles per enviar-los a territori espanyol i tota la Unió Europea.

El cost imputable a l’usuari és el següent:

  • Sant Cugat del Vallès i Vic: 0 €.
  • Península i Balears: a partir de 3,93 € en funció de l’opció escollida.
  • Canàries, Ceuta i Melilla: a consultar segons disponibilitat a elcontedelescaixesniu@gmail.com.
  • Unió Europea: A consultar segons disponibilitat a elcontedelescaixesniu@gmail.com.

Un cop formalitzat el pagament, el temps de preparació de l’enviament és de 5 a 7 dies. En qualsevol cas, el termini màxim de lliurament és de 15 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda. No obstant això, aquests terminis es poden allargar en períodes de gran demanda i es podrien produir retards per circumstàncies imprevistes.

Si per alguna raó ens és impossible complir amb la data de lliurament, informarem l’usuari d’aquesta circumstància i podrà triar continuar amb la compra establint una nova data de lliurament o anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

8. Lliurament

A efectes de les presents condicions, es considerarà que s’ha produït el lliurament en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda. Si fos impossible efectuar el lliurament de la comanda, aquesta serà tornada al nostre magatzem i contactarem amb l’usuari per concretar un nou enviament. Les despeses d’enviament addicionals derivades de la impossibilitat de fer el lliurament per haver facilitat l’usuari una adreça de lliurament incorrecte, telèfon i/o email de contacte incorrectes, o per absència repetida del destinatari o per no retirar del magatzem del transportista el paquet transcorregut el termini marcat, aniran a compte de l’usuari.

9. Devolucions

La política de devolucions s’ha d’aplicar en funció del producte adquirit:

  • Productes en mal estat: s’admetran devolucions sempre que el producte arribi en mal estat, presenti algun defecte o no s’ajusti a l’estipulat.
  • Producte no personalitzat i/o no consumible pel pas del temps: s’admeten devolucions (es fa càrrec l’usuari dels costos de transport i devolució), sempre que es compleixi el procediment de devolució especificat a continuació.
  • Producte personalitzat: no s’accepten canvis ni devolucions de productes personalitzats, ja que són dissenyats i produïts únicament i exclusivament per al client. Només sé exceptua quan la personalització/producte no correspon amb la informació aportada pel client o amb el disseny final aportat per GEMMA SOLÀ abans de producció.

Procediment de devolució: La devolució del producte s’haurà de fer per escrit, dins dels 14 dies posteriors a la recepció del producte, enviant un correu a l’adreça elcontedelescaixesniu@gmail.com, indicant el codi de compra, les dades del producte i el dany que pateix. Un cop rebuda la reclamació, ens posarem en contacte amb l’usuari per indicar la manera de procedir.

Un cop rebut el producte en mal estat, GEMMA SOLÀ examinarà detingudament el producte i comunicarem a l’usuari, en un termini de 7 dies, si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si és el cas). El reemborsament o substitució es realitzarà com més aviat millor, dins dels 14 dies següents a l’enviament d’un correu electrònic, confirmant que és procedent el reemborsament o substitució del producte en mal estat.

Les quantitats abonades per aquells productes que siguin retornats per raó justificada (productes en mal estat o amb algun defecte) seran reemborsades a l’usuari íntegrament, incloses les despeses d’enviament i els costos de devolució. La devolució s’efectuarà al mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

10. Servei d’atenció al client

Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriviu a elcontedelescaixesniu@gmail.com.

11. Exoneració de responsabilitat

Llevat de disposició legal, en contra, GEMMA SOLÀ no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un funcionament normal del lloc web a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.

12. Política de privacitat

GEMMA SOLÀ compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat.

13. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts del lloc web, incloent-hi entre altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de GEMMA SOLÀ, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i els tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, tornar a publicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el consentiment previ de GEMMA SOLÀ. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GEMMA SOLÀ.

14. Acord complet

Les presents condicions i tot el document a què aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i GEMMA SOLÀ en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convingut, sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.

15. Modificació de les presents condicions i durada

GEMMA SOLÀ podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

16. Separabilitat

Si alguna de les disposicions contingudes en aquest acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en aquest document.

17. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre GEMMA SOLÀ i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Torna a l'inici