Política de privacitat

Responsable de les dades personals

Empresa: Gemma Solà Arqués (en endavant “GEMMA SOLÀ”)

NIF: ES33959190N

Adreça: Carrer Martorell, 8 08172 Sant Cugat del Vallès

Correu electrònic: info@gemmasola.comelcontedelescaixesniu@gmail.com

Lloc web: www.gemmasola.com / www.elcontedelescaixesniu.com (en endavant, “el portal o lloc web”)

Informem que la web www.gemmasola.com i la landing amb domini www.elcontedelescaixesniu.com de la qual és titular GEMMASOLA (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Principis pel tractament

En el tractament de les dades personals aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades personals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són necessàries.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant només temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

Dades sol·licitades i finalitat de tractament

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquestes dades.

En aquest sentit, informem que les dades que ens facilites de forma voluntària són recopilades i tractades amb les finalitats següents:

 • Contacte
  • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
  • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud o tramitar la teva petició.
  • Enviar informació per mitjans electrònics, que tracti sobre la teva sol·licitud. 

Legitimació: la relació precontractual entre les parts.

 • Formulari de subscripció
  • Enviar informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics.
  • Fer anàlisis i millores en l’enviament de mailing, per millorar la nostra estratègia comercial.

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

 • Formulari de comentaris blog
  • Gestionar i publicar els comentaris en el lloc web.

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

 • Contractació de productes i/o serveis (clients)
  • Gestió i administració dels productes i/o serveis contractats.
  • L’elaboració del pressupost i el seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre ambdues parts.
  • Enviament d’informació per mitjans electrònics, que verseu sobre la vostra sol·licitud.
  • Enviament d’informació comercial o esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
  • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
  • Realització de les transaccions que corresponguin.
  • Gestions de control i recobrament.

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

 • Contractació de productes i/o serveis (proveïdors)
  • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
  • Realització de les transaccions que corresponguin.
  • Gestions de facturació.

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

 • Xarxes socials
  • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
  • Gestionar el servei sol·licitat.
  • Relacionar-nos amb tu i generar comunitat.

Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà a les condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com a usuari.

Consentiment

Mitjançant la introducció de les dades, com a usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben ubicats a altres països.

No facilitar les dades personals sol·licitades i no acceptar aquesta política de protecció de dades (“checkbox” al formulari) suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

Menors d’edat

Es fa expressa menció als menors de 18 anys, amb relació al tractament de les vostres dades personals. Els menors no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels pares o tutors. En aquest sentit, GEMMA SOLÀ no es fa responsable davant de l’incompliment d’aquesta previsió.

Dades personals de tercers

En GEMMA SOLÀ només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs d’informar i sol·licitar el consentiment a aquestes persones, amb caràcter previ, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Encarregats del tractament

GEMMA SOLÀ us informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tot i això, en el cas de ser cedits a algun tercer, es produiria una informació prèvia sol·licitant el teu consentiment. Com a encarregats de tractament, GEMMA SOLÀ té, entre d’altres, contractats els proveïdors de serveis següents, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació:

 • NOMINALIA INTERNET SL, B-61553327, carrer d’Ulldecona, núm. 21, 1a Planta, 08038 Barcelona (Espanya). Proporciona els serveis d’allotjament web (hosting). Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç:https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/cookies/?lang=ca
 • Google LLC (GSuit), amb domicili a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, que presta els serveis consistents en serveis de gestió d’empreses (correu, emmagatzematge, núvol, etc.). Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Ha adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center.
 • CAIXABANK, S.A., amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, A08663619, empresa utilitzada per gestionar els pagaments mitjançant targeta de crèdit al lloc web. Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç: https://www.caixabank.es/deployedfiles/particulares/Estaticos/pdf/general/ComunicacionInstitucionalContrato_CAST_24052018.PDF
 • Mondial Relay, S.A.S.U. Sucursal a Espanya (Grup Inpost), W0015130H, societat de missatgeria que s’utilitzarà per a l’enviament dels productes, Camí de les Oliveres, 1. 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç: https://www.inpost.es/politica-de-privacidad/
 • Stripe Spain Sl. CIF, B88501820. Domicili Social. ESPANYA. Carrer Zurbarán, 9 – LOC DR, Madrid. Empresa que proporciona la plataforma de pagament que s’utilitzarà per als pagaments de la botiga en línia. Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç: https://stripe.com/es/privacy#1-datos-personales-que-recogemos-y-como-los-utilizamos-y-compartimos

Algun dels encarregats esmentats, tenen ubicats els seus servidors a països estrangers. Mitjançant aquesta política volem esmentar que procedim a realitzar (en aquests supòsits) les transferències internacionals pertinents per poder dur a terme el servei/funcionalitat que has sol·licitat, salvaguardant en tot moment la seguretat de les teves dades i assegurant-nos que compleixen els requisits en matèria de protecció de dades contingudes al RGPD.

Drets reconeguts

GEMMA SOLÀ garanteix en tot cas com a usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic info@gemmasola.com, indicant a l’assumpte: Drets ARCO-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Si ho requereixes, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cadascun d’aquests drets:

 • Dret d’accés: permet conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessàries per a l’execució o la prestació del servei.
 • Dret d’oposició: permet evitar que es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Limitació del tractament: permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: permet sol·licitar l’enviament de les dades que t’incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, caldrà que acreditis aquesta representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.

Alhora, com a usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposeu d’informació addicional al següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que es poden haver vist vulnerats els teus drets en relació amb la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Durada del tractament

Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les dades. Si ho necessiteu, disposem d’una taula amb el període específic de durada de cada un dels tractaments realitzats.

Notes adicionals

GEMMA SOLÀ es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, pots posar-te en contacte amb GEMMA SOLÀ a l’adreça de correu electrònic mostrada a l’encapçalament.
Torna a l'inici